Solvent

Solvent Endüstride hemen hemen her üretim sektöründe yağ giderme, temizlik vb. iŞlemlerde solvent kullanılır. Halojenli ve halojensiz olmak üzere ikiye ayrılan solventler, içerdikleri kimyasal maddelerin özelliklerine göre tehlikeli madde ve kullanım sonucunda da tehlikeli atık özelliği gösterir. Halojensiz solventler, alifatik ve aromatik hidrokarbon bileŞimleridir. Halojenli solventlere ise örnek olarak metilklorit, etiklorit, etilenklorit, trikiloretanol, kloroform, kloretan bileŞikleri, klorlanmıŞ benzinler ve klorlanmıŞ fenol verilebilir. Solvent baskı teknoloji bu maddeler İle oluşturularak kumaş üzerine desenler aktarılır solvent baskı makinesi ile transfer kağıda bulunan desen kalıba aktarılar makine yardımı ile kumaş üzerine splvent baskı uygular.